Erfafscheiding

Een erfafscheiding is een scheidingsconstructie om de grens met bijvoorbeeld de buren aan te geven. Een erfafscheiding kan een natuurlijke vorm hebben (bijvoorbeeld een haag of heg) of een constructie (bijvoorbeeld een schutting of een hekwerk).

In Nederland mag men zonder bouwvergunning of bouwmelding erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn plaatsen met een hoogte van maximaal 2 meter. De voorgevelrooilijn is de lijn die, evenwijdig aan de weg, uw voorgevel raakt (VROM-brochure Erf- en perceelafscheidingen, pag. 1). Vóór de voorgevelrooilijn mogen slechts erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van maximaal 1 meter. In alle andere gevallen is een bouwvergunning nodig.

Bij hoekwoningen is er sprake van een iets andere situatie. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben omdat het perceel aan twee straten ligt.

De grenzen van de erfafscheiding van een perceel kunnen worden bepaald uit de kaarten van het Kadaster.